ADR Nedir?

ADR’nin Türkçe açılımı “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması”dır. 30 Eylül 1957’de İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanan bu anlaşma 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2015 Yılı itibariyle 48 ülkenin taraf olduğu anlaşmaya Türkiye 2010 yılında katılmış ancak Türkiye’de 01.01.2014 tarihinden itibaren fiili olarak uygulamaya alınmıştır.


Tarafların Sorumlulukları Nelerdir?

1Gönderenin Sorumlulukları
Üretici ya da gönderici firmaların başlıca sorumlulukları ; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma :Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma: 30.06.2015 tarihi itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren her işletme, işletmelerin tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması amacıyla riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alması zorunludur. UN Numarası Verilerek Sertifikalandırılmış Ambalajların Kullanılması: Bir tehlikeli maddenin taşınabilmesi için öncelikle kullanılacak paketin, ADR kriterlerine uygun olarak üretilmiş ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur. İşaretleme İle İlgili Sorumluluklar: 1)Ürün ambalajları, tehlikeli maddeye ait ‘UN numarası’ ve ilgili tehlikeli maddenin tehlikesini gösteren ‘tehlike etiketi’ ile işaretlenmelidir. 2)İçinde çevre için tehlikeli madde içeren paketlerin üzerine ‘ÇEVRE İÇİN ZARARLI MADDE’ etiketi ayrıca yapıştırılmalıdır. 3)Elleçlenmesi ve istiflenmesi daha kolay bir birim oluşturacak şekilde birleştirilen, bir veya daha fazla dış ambalaj içeren ambalajlar üzerine ‘DIŞ PAKET (OVERPACK) ’ etiketi ile işaretlenmelidir. 4)İçlerinde sıvı içeren dış paketlere, paketlerin her iki tarafına, okların uçları paketin üste gelmesi gereken tarafı gösterecek şekilde ‘YÖN OKLARI’ yapıştırılmalıdır. 5)Zarar görmüş hasarlı, sızdıran veya uygun olmayan tehlikeli malların kurtarılması veya tasfiyesi amacıyla yeni bir ambalaj kullanıldığında, bu ambalajların üzerine ‘KURTARMA AMBALAJI (SALVAGE’) etiketi yapıştırılmalıdır. ADR Taşıma Evrakı ile ilgili sorumluluklar: Taşıma evrakının üzerinde; » Gönderen ve Alıcı Bilgileri » Ambalaj tipi ve toplam ürün miktarı » Adr mevzuatına uygun ürün tanımı yer alması mecburidir.
2Taşımacının Sorumlulukları
Yetki Belgesi Sahibi Olması : ADR Yönetmeliği kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar. İzin Belgesi Sahibi olması: Taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri , aşağıdaki tabloda sınıfları belirtilen tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için tabloda belirtilen ilgili veya yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar. Söz konusu izinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacaktır. İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfları İzin Alınması Gereken Yetkili Mercii Sınıf 1 Maddeler (Patlayıcı maddeler ve patlayıcı içeren nesneler) İçişleri Bakanlığı Sınıf 7 ( Radyoaktif maddeler) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma: Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz. Tankerler İçin Taşıt Uygunluk Belgesi Alma: ADR mevzuatı ve 27.08.2014 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; ‘’Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tanker sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara aşağıdaki takvime uygun olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenecektir.’’ Taşıt sahipleri; a) 2006-2013 model taşıtlar için en geç 31/12/2015 tarihine kadar, b) 1996-2005 model taşıtlar için en geç 31/12/2016 tarihine kadar, c) 1986-1995 model taşıtlar için en geç 31/12/2017 tarihine kadar, ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar için en geç 31/12/2018 tarihine kadar, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar. SRC 5 Sertifikalı Sürücü Bulundurma: Ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur. Sürücü ve araç personelinin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmaları için 18 saatlik Temel ADR eğitimi almaları gerekmektedir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavı geçen sürücüler Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)’na sahip olacaktır. Sınıf 1 ve sınıf 7 ürün taşımacılığı yapan sürücüler ayrıca 8’er saatlik özel bir eğitim almaları mecburidir. Sürücüler, her 5 yılda bir sürücü sertifikasının süresi bitmeden yenileme eğitimlerine katılmaları ve ilgili sınavı geçerek sertifikalarını yenilemeleri mecburidir. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bulundurma : Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde taşıyan taşıtlarına, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. Denetimler sırasında, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortanın yapılmadığı tespit edilirse, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına sadece en yakın yerleşim noktasına kadar izin verilecektir. Araçlarda ADR Kiti (Kişişel Koruyucu Ekipmanlar) Bulundurma:Araçlarda aşağıdaki ekipmanların bulundurulması zorunludur: » Taşıtın azami ağırlığına ve tekerleklerinin çapına uygun takoz » 2 Adet portatif uyarı Levhası » Koruyucu yelek » El feneri » Bir çift eldiven » Gözlük » Göz yıkama duşu » Gaz maskesi » Çizme (anti statik tabanlı, ucu demirli » Kova/Toplama havuzu » Kürek, fırça » Drenaj Tıkacı Araç Cinsine Uygun Yangın Tüpü Bulundurma: Araçlarda araç cinsine uygun olarak belirlenmiş ağırlıklarda yangın tüpü bulundurmak mecburidir.Yangın tüpleri her iki yılda bir kontrol edilmesi gerekmekte ve en az A, B ve C yangın sınıflarını kapsamak zorundadır. » 7,5 Ton+ üzeri araçlar için: Araçlarda biri en az 6 kg olmak üzere toplamda 12 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır. » 3,5-7,5 Ton arası araçlar için: Araçlarda biri en az 6 kg olmak üzere toplamda 8 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır. » 3,5 Ton altı araçlar için : Araçlarda biri en az 2 kg olmak üzere toplamda 4 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme Sevkiyat Evrakları : Araçlarda; » ADR Taşıma Evrakı » Tanker Tipi Taşıtlar için ADR Uygunluk Belgesi » Yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesi (Sınıf 1, 6 ve 7 için) » Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi » SRC5 Ehliyeti » Kimlik/Pasaport » Yazılı Talimat » Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu’ nun bulundurulması zorunludur.
3Yükleyenin Sorumlulukları
Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklemekle, Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle, Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş paketin hasarı giderilene kadar yüklememekle, Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla, Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla, Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini etiketlendirilmesini sağlamakla, Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya ada hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla, Sürücüyü, taşınan tehlikeli madde, maddenin UN numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve paketleme grubu ile ilgili olarak bilgilendirmekle, ADR 3.4’e göre, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; UN numarası, adı, sınıfı ve paketleme grubu belirtilmeden tehlike maddenin genel olarak tanıtılmasını sağlamakla, Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle, Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkarma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamakla yükümlüdür.
4Araç sürücüsü ve Araç Mürettebatının Sorumlulukları
Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla, Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla, Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle araçlara binmemekle, Araçlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla, Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmakla, Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla, Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla, Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla, Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla, Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla, Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla, Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla, Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla, Sürücüler, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olmakla ve taşıma sırasında bu belgeyi yanında bulundurmakla, ADR ’nin 7.5 sayılı bölümünde belirtilen yükleme ve elleçleme ile ilgili hükümlere uymakla, Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,

Cezalar

1İşletmeler İçin İdari Cezalar
01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında 655 Sayılı KHK’nin 28.Maddesinin 2. Fıkrasının (b) Bendine Göre Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre İlgili Tarafların Sorumlulukları  
Madde Sorumlu Kişi Miktar)
(TL)
SRC 5 (Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası ) bulundurmama cezası 

14 (i)

Taşımacı

625

8 (1) Sürücü  248
UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılmaması cezası
5 (4) Gönderici
 1.206
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası 5 (5)
Gönderici
 1.206
Taşımacı  602
Sürücü  120
Tehlikeli madde faaliyet belgesi almama cezası 6 (3) Yükümlü Gerçek ve Tüzel Kişiler  1.206
Araçta ADR’ye uygun taşıma evrakı bulundurmama cezası 9.1 (a)
Gönderici  602
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası 9.1 (ç)
Gönderici
 301
Taşımacı  301

Sürücü

 60
Araçta tankerler ve patlayıcı taşıyan araçlar için geçerli ADR uygunluk belgesi bulundurmama cezası
9.1 (e) Taşımacı
 1.206
Sınıf 1 ve sınıf 7 için yetkili mercilerden alınması gerekli izin belgesini bulundurmama cezası 9.1 (f)

Taşımacı

 602
Sürücü  60
Tehlikeli madde  ve tehlikeli  atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi bulundurmama cezası
9.1 (g)
Taşımacı
 602
Araçta ADR Kiti bulundurmama cezası 3 (ı)
Taşımacı

 54

(Eksik olan herbir ekipman için)

Sürücü  54
Araçta yeterli sayıda yangınla mücadele teçhizatı bulundurmama cezası
5 (6)
Taşımacı  273
 Sürücü  54
1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını Ulaştırma Bakanlığı’nın talebi üzerine ilgili idareye sunmama cezası TMGD Tebliği 27(6)  Yükümlü işletmeler  1.206
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası
 33  Yükümlü İşletmeler
 3114
Patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtların, Türk boğazları bölgesindeki köprü ve tüp geçitlerden geçişlerine, ilgili valiliklerce, Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hareket etmeme cezası
  -  Taşımacı  1557
 Sürücü  519
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliğinin 27. maddesinin 5.fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket edilmesi durumunda “ADR kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

 • TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,
 • TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,
 • TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,
 • TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,
 • TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,
 • TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,
 • Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,
 • TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,
 • İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını  yazılı olarak belirlemekle, yükümlüdürler.
TMGD Tebliği 27(5)  Yükümlü İşletmeler

 
602

(ihlal edilen her bir bent için)

 Uyarı Cezaları
  30
 Yükümlü İşletmeler
  94
2İşletmeler İçin Uyarı Cezaları
01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Uyarı Cezası Miktarları
Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde Sorumlu Kişi Miktar)
(TL)
Gönderen, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a)Taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmekle,
b) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla,
c) Tehlikeli malların ADR hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış bir şekilde taşınmasını sağlamakla,
d) Taşımacıya ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde hazırlanmış yazılı talimatı ve taşıma için gerekli olan; taşıma evrakı, izinler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri vermekle,
e) Yükün yapısına ve özelliklerine uygun araç kullanılmasını sağlamakla,
f) Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,
g) Boş durumdaki temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş tankerler, mobil tanklar, tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyner, tank konteynerler ve taşınabilir tanklar gibi araçlar ile büyük veya küçük konteynerlerinde uygun olarak işaretlenmiş, etiketlenmiş olmasını ve boş durumdaki temizlenmemiş tankerlerin doluları kadar sızdırmaz olmasını sağlamakla,
h) İzlenecek güzergâhlar ile ilgili gerekli bilgileri vermekle,
ı) ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmekle, yükümlüdür.

10
Gönderen 3 Uyarı (ihlal edilen her bir bent için)
Paketleyen, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,
b) Paketleri taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,
c) 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallarına, uymakla yükümlüdür.

11
Paketleyen
3 Uyarı (İhlal edilen her bir fıkra için)
Yükleyen, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklemekle,
b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,
c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini hasar giderilene kadar yüklememekle,
ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla,
d) Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla,
e) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamakla,
f) Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,
g) Taşınan tehlikeli madde, maddenin UN Numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak sürücüyü bilgilendirmekle,
ğ) ADR Bölüm 3.4’e göre sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; paketlerin üzerine sınırlı miktar etiketi ve UN numarasını bulundurmakla,
h) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini ibraz etmekle,
ı) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya müsaade etmemekle,
i) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamakla,
j) ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmekle, yükümlüdür.

12
Yükleyen

3 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)

Dolduran, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olmasını sağlamakla,
b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle,
c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmakla,
ç) Dolum esnasında birlikte yükleme kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını (doldurma derecesi) ve azami dolum hacim oranını geçmemekle,
e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapak bölümlerinin sızdırmazlığını kontrol etmekle,
f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,
g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla,
ğ) Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
h) ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle, yükümlüdür.
 13  Dolduran  3 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)
 Taşımacı, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma aşamasında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle,
b) Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak bulunmasını sağlamakla,
c) Taşıtlarda, mobil tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da eksik ekipman olmadığını kontrol etmekle,
ç) Tanker, mobil tank, tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyneri, hareketli tank ve tank konteynerlerin test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,
d) Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamakla,
e) Tehlike etiketlerinin ve işaretlerinin taşıtların üstüne takılmasını sağlamakla,
f) Araç sürücüsü için yazılı talimatlarda belirtilmiş olan teçhizatların araçta bulunmasını sağlamakla,
g) Taşıma belgeleri ve beraberinde bulunması gereken belgeleri incelemek ve taşıt, konteyner ve yükün bunlara uygun olmasını sağlamakla,
ğ) Tankerlerin ADR’de tanımlanmış olan amaçların dışında kullanılmasını önlemekle,
h) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını ve anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamakla,
ı) Taşınan madde ile ilgili varsa miktar sınırlamalarına uymakla,
i) Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine uygun ve geçerli Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip sürücüleri istihdam etmekle,
j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, ADR hükümlerine göre hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,
k) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamakla,
l) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,
m) Yüke uygun olan tank veya konteynerlerin kullanılmasını sağlamakla,
n) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
o) ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmekle, yükümlüdür.
 14  Taşımacı  3 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)
Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevlilerin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  2 uyarı cezası alınacaktır;
a) Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,
b) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,
c) Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemekle,
ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamakla,
d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmakla,
e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmakla,
f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,
g) Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,
ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla,
h) Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtları, doldurma ve boşaltma süresi dışında, meskûn mahallerde park etmemekle,
ı) Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,
i) Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,
j) Dolumu kendisi yapıyorsa 13 üncü maddede belirtilen yükümlülükleri üstlenmekle,
k) Tankların kullanımı, motorun çalıştırılması ve özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymakla,
l) Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,
m) Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,
n) Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,
o) Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yakmak, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmek ve motoru kapatmakla,
ö) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,yükümlüdürler.
 15  Sürücü
2 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)
 Alıcı, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle,
b) Kullanılan taşıt ve konteynerlerin boşaltıldıktan sonra öngörülen fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ADR hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini, bu işlemlerden sonra aracın üzerindeki tehlike işaretlerinin çıkartılmasını ve boşaltma, temizleme, zehirden arındırma gibi işlerde diğer kişilerin hizmetlerinden yararlanıyorsa, ADR hükümlerine uygun tedbirlerin alınmasını sağlamakla,
c) Konteyner kullanılması durumunda, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ihlal durumu düzeltilmeden konteyneri taşıyıcıya teslim etmemekle,
ç) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,
d) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
e) ADR Bölüm 1.4.2.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,yükümlüdür.
 16  Alıcı   3 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)
 Boşaltan, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank veya araç bilgileri ile sevkiyat belgelerinde yer alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmekle,
b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle,
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen olumsuz bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermekle,
ç) Tank, taşıt ve konteynerin boşaltılması sırasında;
1) Boşaltma işlemi esnasında tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli artıklardan arındırılmasını sağlamakla,
2) Vana ve kontrol kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını hemen sağlamakla.
d) Taşımayı gerçekleştiren taşıt veya konteynerin ADR’de öngörülen temizleme ve arındırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla,
e) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış, temizlenmiş, arındırılmış olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike işaretlerini konteynerin üzerinden kaldırmakla,
f) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,
g) Paket, tank, taşıt veya konteynerin boşaltılması sırasında diğer üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda, bu işlemi gerçekleştiren kişiler tarafından boşaltma öncesinde, sırasında ve sonrasında ADR gereklerine uygun tedbirlerin alındığını kontrol etmekle,
ğ) ADR Bölüm 1.4.3.7’de yer alan hükümleri yerine getirmekle, yükümlüdür.
 17  Boşaltan   3 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)
 Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi, aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her bir bent için  3 uyarı cezası alınacaktır;
a) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin ve işaretlemelerinin ADR’nin ilgili hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,
b) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların yapı ve ekipmanlarının özel olarak, ADR hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,
c) Boşaltılmış tank ya da tank konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan, temizlenmesini ve hasarlı olmamasını sağlamakla,
ç) Gerekli belgeleri bulundurmakla ve taşımacıya vermekle,
d) ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle, yükümlüdür.
 18  Tank Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi   3 Uyarı (İhlal edilen her bir bent için)
3Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları İçin İdari Para Cezaları
01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında 655 Sayılı KHK’nin 28.Maddesinin 2. Fıkrasının (b) Bendine Göre Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde Sorumlu Kişi Miktar)
(TL)
İlgili tebliğin 23.maddesinin 2.fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket edilmesi durumunda 23(2) TMGD 120 (ihlal edilen her bir bent için)
İlgili tebliğin 23.maddesinin 3, 4, 5 fıkrasında uyarınca;
 1. Taşıma, yükleme ya da indirme sırasında cana, mala ve çevreye zarar verecek nitelikte bir kaza yaşanması durumunda işletme yönetimine ve idareye kaza raporu hazırlama,
 2. 2 yılda bir ‘ADR Yenileme Eğitimi’ alma,
 3. En fazla 5 işletmeye danışmanlık yapılabilme,
hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda
23(3,4,5) TMGD 602 (İhlal edilen her bir fıkra için)
İlgili tebliğinin 29.maddesinin 6.fıkrasının a,b,c ve ç bentleri uyarınca;
TMGD’nin
 1. Sınav başvurusunda, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi veya belge düzenlemesi,
 2. Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi,
 3. Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge vermesi
 4. Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanlış belge düzenlemesi
durumlarında,
29.6 (a,b,c,ç) TMGD

1.206

(İhlal edilen her bir bent için)


Mevzuat

1Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2016

30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“dd) Tamamlanmış araç: İlgili mevzuata uygun olarak çok aşamalı tip onayı veya 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alınarak imal edilen aracı,

ee) Relay tankeri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kullanılan ve tank içindeki bitümün ısıtılmasını sağlamak veya belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörlerle donatılmış olan tankeri,

ff) U-Net Otomasyon sistemi: Bakanlığın elektronik ortamdaki bilgi kayıt sistemini,”

“(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR’de belirtilen tanımlar esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi almış tamamlanmış araçların (römork/yarı römork hariç) üst yapıları, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla, ADR’ ye uygun üretilmiş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, 2014 model ve önceki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine Bakanlıkça belirlenen teknik kriterleri karşılamaları halinde, 2015 model ve sonraki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine ise ADR`de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağlamaları şartıyla Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “, Sınıf 6” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)Tehlikeli maddeleri taşıyan taşıtların Türk boğazları bölgesindeki köprüleri ve tüp geçitleri kullanımıyla ilgili usul ve esaslar, Bakanlığın ve ilgili valiliklerin görüşü alınmak kaydı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu usul ve esaslara uyulması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin madde başlığı “Yol kenarı ve işletme denetimi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren işletmelerin yerinde denetimini yapar. İşletmelerin yerinde denetimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) 33 üncü maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere üçbin Türk Lirası,”

“k) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, binbeşyüz Türk Lirası, sürücüye beşyüz Türk Lirası,”

“(6) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmesi için 30 (otuz) gün süre verilir. Bu sürenin sonunda Bakanlığa ait U-Net Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak denetimlerde, ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye her ay tekrar idari para cezası uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması için gerekli olan eğitimler, Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, taşımacılık yetki belgesi/tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmecilerden, faaliyet konularına ilişkin yıllık faaliyet raporu isteyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Diğer düzenlemeler

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;

a) 2014 model taşıtlar için 1/7/2017 tarihine kadar,

b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) 2012 model taşıtlar için 1/7/2018 tarihine kadar,

ç) 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018’e kadar,

d) 2005-2008 model taşıtlar için 1/7/2019’a kadar,

e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019’a kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.

(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi yerine geçmez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile geçici 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

24/10/2013

28801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2014

29101

2-

2/4/2015

29314

3-

31/12/2015

29579

 

“EK-1

 

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFI

 

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı

İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci

ADR’de yer alan Sınıf 1’deki maddeler

İçişleri Bakanlığı

ADR’de yer alan Sınıf 7’deki maddeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)